Informatiebulletin 31

INFORMATIEBULLETIN 31

Februari 2006

Dit is het eerste van totaal vier bulletins die in 2006 zullen verschijnen. De volgende drie edities zijn gepland in mei, augustus en de laatste in november. De inhoud van dit nummer:

 • Wendemi kan voor het eerst lopen
 • Project ASECD
 • Contacten van scholen uit de regio met Burkinese scholen
 • Bezoek aan ZWO Leusden
 • Lopende projecten
 • Allerlei

Wendemi kan voor het eerst lopen.

Steeds als bezoekers vanuit Nederland terugkomen van een bezoek aan Burkina Faso komen ze vol enthousiasme terug over het land en de mensen. De ontvangst daar is altijd Afrikaans hartelijk. Hoe wij hier ook onze best doen bij bezoeken vanuit Burkuna aan Geldrop, het zal ons met onze Nederlandse gereserveerdheid wel nooit lukken om die uitbundige hartelijkheid te evenaren.

Er zijn de laatste tijd nogal wat bezoekers naar Burkina geweest, maar de officiële delegatie vanuit Geldrop vond plaats in januari 2004. Toen werd het dorp Kokologo voor de eerste keer bezocht. ZWO had vanuit Kokologo een projectaanvraag gekregen voor een totaalbedrag van € 455.000. De mensen in Burkina kennen ZWO inmiddels zo goed dat projectaanvragen binnenstromen, maar dit bedrag lag uiteraard ver buiten onze mogelijkheden. Gelukkig was het project opgedeeld in kleinere deelprojecten, zodat het toch zinvol leek om het dorp te bezoeken. Tijdens dat bezoek maakten Lineke Hoogland en Ans Freriks kennis met het meisje Wendemi en haar moeder. Hier volgt een kort verslag van Lineke over deze ontmoeting en het vervolg ervan:

Kokologo is een tamelijk groot dorp voor Burkinese begrippen. We werden in het dorp geweldig ontvangen. Het hele dorp was uitgelopen en de jeugd was zelfs in de bomen geklommen. De vrouwen dansten en zongen allemaal in de zelfde kleurige blouses. Allemaal leden van dezelfde plaatselijke vrouwengroep. We werden in het dorp rondgeleid en moesten alles zien: de graanopslagplaats, de graanmolen en de groente en kruidentuinen. Daarna kregen we in de schaduw van Mangobomen door hen zelf gebrouwen bier aangeboden en werden er over en weer toespraken gehouden. En uiteraard werd er weer gedanst. Middenin de dansende groep viel een vrouw op in mooie kleren met een doek schuin over haar rug gebonden. In de doek droeg ze een meisje van ongeveer één jaar oud. Het was een prachtig meisje. Helaas had ze in plaats van benen alleen maar een paar stompjes op die plaats. Ans Freriks en ik spraken na afloop van de dans met de vrouw. Haar dochtertje heette Wendemi. Nu hebben gehandicapten in Burkina, waarvan er helaas heel veel zijn, nauwelijks toekomst. Ans en ik dachten meteen aan het Lilianefonds in Nederland. Nadat er nogmaals gedanst was namen we afscheid. Als afscheidscadeau kregen we een paar kippen en een geit. In de week dat we terug zouden keren naar Nederland brachten we nog een bezoek aan een revalidatiecentrum Yik n Kene ( Sta op en Wandel) in Koudougou. We konden een gift van €1000,- van een gulle Geldropse gever overhandigen. In dit centrum wordt met beperkte middelen maar met zeer veel inventiviteit gewerkt aan allerlei protheses. Van oude schoenen wordt nieuw aangepast schoeisel gemaakt, er worden kustbenen gefabriceerd en mensen leren er opnieuw lopen. We waren allemaal erg onder de indruk, wel beseffend dat dit slechts een druppel is op de welbekende gloeiende plaat. Weer thuis gekomen heb ik contact opgenomen met het Lilianefonds in den Bosch. Het meisje Wendemi kon aangemeld worden. Een foto, naam en adres van het meisje en haar ouders moesten opgestuurd worden vanuit Burkina. Na wat vijven en zessen was dat geregeld. Kortgeleden belde ik het Lilianefonds en kreeg te horen dat Wendemi, nu drie jaar, is opgenomen in het revalidatiecentrum en druk aan het oefenen is met haar kunstbeentjes. Omdat ze nog jong is zal ze nog een aantal malen nieuwe moeten krijgen, maar dat wordt allemaal verzorgd door het Lilianefonds. Bij een volgend bezoek gaan we proberen meer kinderen als Wendemi op deze manier te helpen. Wendemi voordat ze haar kunstbenen kreeg.

PS: Inmddels hebben we ook één van de deelprojecten van Kokologo kunnen adopteren. (zie onder punt 5)

2. Project ASECD

Ooit is in Geldrop de jeugdsoos van de Protestanse Gemeente aan het Speeltuinpad afgebrand. De verzekering heeft hiervoor toen geld uitgekeerd. De kerkenraad is er mee akkoord gegaan dat dit geld, met het oormerk “jeugd”, ten goede zou komen aan jeugd in Burkina Faso.

Toevallig lag er een projectaanvraag van de « Association de Soutien aux Enfants en Circumstances Difficiles », kortweg ASECD uit Ouagadougou voor de uitbreiding van een opvangcentrum voor straatkinderen. Dit centrum staat aan de rand van een zgn. zone “non loti”. Dat wil zeggen een deel van de stad waar het kadaster nog geen percelen heeft uitgezet. De mensen, die er illegaal wonen, worden gedoogd maar als de stad gaat uitbreiden moeten ze zonder vorm van proces, en uiteraard zonder compensatie verdwijnen. Te raden valt dat op dit soort plaatsen de armsten onder de armen zijn neergestreken.

Naast de opvang heeft het ASECD ook een ruimte voor de club met de mooie naam CLUB SIDA. Als u echter weet dat SIDA frans is voor HIV/AIDS, dan is de naam al een stuk minder aantrekkelijk geworden. Verder is er een gemeenschapsruimte voor de bewoners uit de buurt, waar zo nodig en indien mogelijk maaltijden worden verstrekt en voorlichting gegeven. Eén van de kenmerken van een “non loti” gebied is dat er geen riool, geen water en uiteraard geen elektriciteit is. Er komt dan ook een pomp voor schoon drinkwater. Met het vrijgekomen geld, en daarbij opgeteld de 70% extra van de Wilde Ganzen en de verdubbeling via het NCDO is er ongeveer € 26.000,- beschikbaar. Goedkeur van WG en NCDO zijn binnen zodat het project van start kan gaan.

De Zwitserse afdeling van Terre des Hommes heeft zich garant gesteld voor de exploitatiekosten, dus continuïteit is verzekerd. Bij ons eerstvolgende bezoek aan Burkina gaan we zeker een kijkje nemen, maar ook tussentijds houden we u graag op de hoogte.

3. Contacten van scholen uit de regio met Burkinese scholen

Twee keer hebben we u bericht over een school hier die contact onderhoudt met een school in Burkina. Vandaag is basisschool het “Vijfblad” aan de beurt. In groep vier van die school zit de zoon van Frans de Beer. Frans de Beer is de transportondernemer uit Eeneind die ZWO meerdere malen van dienst is geweest bij opslag van goederen en de aanschaf van vrachtauto’s voor het transport naar Burkina. Frans de Beer junior, leerling van groep vier van het Vijfblad, vond dit allemaal zo interessant dat hij een spreekbeurt heeft gehouden over Burkina. In mei is vorig jaar het bezoek uit Burkina op bezoek geweest bij het Vijfblad. De kinderen van groep vier hebben bij die gelegenheid tekeningen gemaakt. De tekeningen zijn opgestuurd naar Mélanie, één van de Burkinese bezoeksters, die ze heeft afgegeven bij de school in Souala. De bedankbrief uit Souala kwam snel.

Ouders en kinderen van het Vijfblad hebben in december de kerstmanifestatie in het Geldrops kasteel bezocht. Daar hebben ze het couveuseproject van ZWO gezien. Wellicht is dat een mogelijkheid voor een schoolactie in de toekomst. Momenteel is (inmiddels) groep vijf bezig met het maken van een memoryspel voor de school in Souala. De kinderen zijn erg geïnteresseerd in Afrika, mede waarschijnlijk omdat vader de Beer heeft meegedaan aan de “Amsterdam- Dakar Challenge”, een avontuurlijke rit met auto’s van maximaal 500 Euro.

De auto’s worden, als ze tenminste aankomen, weggegeven bij aankomst in Dakar. De contacten van het Vijblad zijn nog pril, maar hopelijk groeit er iets moois tussen beide scholen.

4. Bezoek aan ZWO Leusden

Van de ZWO commissie uit Leusden hadden we een uitnodiging ontvangen om onze Geldropse werkwijze toe te lichten. Gerben Boonstra, de broer van Poppe woont is Leusden. Poppe (al vele malen) en zijn broer (voor het eerst) zijn afgelopen jaar op bezoek geweest in Burkina. Zoals iedereen kwam ook Gerben enthousiast terug, en hij wilde graag bekijken of ZWO Leusden ook iets voor Burkina zou kunnen betekenen. Aldus zijn Simon vd. Maal en ik op 30 januari afgereisd naar Leusden om daar e.e.a. toe te lichten over onze werkwijze. De commissie in Leusden is anders georganiseerd dan wij in Geldrop. Ze dragen hun inkomsten voor Ontwikkelingssamenwerking af aan de landelijke organisatie. Soms krijgen ze van het landelijk bureau wel een project toegewezen waar ze dan éénmalig voor collecteren,maar de manier waarop wij het hier in Geldrop aanpakken maakte ze wel enigszins jaloers. Ze beseffen echter heel goed dat daar veel tijd in gaat zitten en dat je niet in een handomdraai contacten opbouwt zoals wij die al sinds jaar en dag hebben met Burkina.

Vier keer per jaar houden ze in twee kerken een collecte voor een bepaald project. Voor 7 mei as. gaan ze voor een nog door ons aan te dragen project collecteren. Wij zullen op die dag acte de présence geven in Leusden, om de nodige informatie te verstrekken.

We hopen op een goede samenwerking met dit project en wellicht ook in de toekomst.

5. Lopende projecten

 • ASECD: uitbreiding jeugdopvang (zie onder punt 2: totaalbedrag € 26.000-)
 • 25 Tricyclettes voor gehandicapten. Dit project (totaalbedrag van € 2500,-) is een vervolg op de 125 stuks die de afgelopen twee jaar in Burkina gerealiseerd zijn.
 • Voor een project t.b.v. de verlichting van het ziekenhuis in Sokuraba is € 3000,- toegezegd
 • Project voor de bouw van 25 latrines in Sokuraba is ondergebracht bij iemand die het bedrag van ca. € 2500 denkt “op te halen” bij de receptie ter gelegenheid van zijn as. afscheid uit het onderwijs
 • Alfabetiseringscentrum Kokologo € 10.700,- . Projectaanvraag naar WG en NCDO gaat de deur uit. (zie ook punt 2)

6. Allerlei

 • Vorig jaar is een oude Renault Espace geschonken aan ZWO. Wij hebben de auto inmiddels, volgestopt met gereedschappen, naaimachines enz., verscheept naar Burkina. De Stichting Samenwerking Geldrop Burkina Faso heeft de transportkosten voor haar rekening genomen. Er zijn o.a. twee couveuse bouwpakketten meegegaan voor de opleiding in Burkina.
 • Op zaterdag 19 november was er door de Nederlandse ambassade in Burkina een dag georganiseerd voor groepen die in dat land werkzaam zijn. Wij zijn daar uiteraard ook bij uitgenodigd. Zulke dagen leveren meestal niet direct iets op, maar zijn toch belangrijk voor de contacten met andere groepen en met de ambassade.
 • De eerstvolgende happening die op de agenda staat is “Lets meet Africa” in het beursgebouw in Eindhoven op 13 en 14 mei. In het volgende bulletin zullen we daar meer aandacht aan besteden.
 • “Gered Gereedschap” in Geldrop, dat bijna ten onder ging omdat de gemeente de subsidie dreigde stop te zetten, kan nu toch doorgaan. Dit is het resultaat van de vele protesten bij de gemeente, o.a. van ZWO. “Gered Gereedschap” werkt al jaren samen met ZWO en repareert gebruikt gereedschap. Inmiddels zijn vele kisten met gereedschap in Burkina afgeleverd. Gelukkig is de gemeente bijtijds tot inkeer gekomen. Op de komende Meise Mert proberen we deze belangrijke activiteit wat meer aandacht te geven.
 • Ons bureau in Ouagadougou is inmiddels omgezet in een locale ONG (Organisation Non Gouvernementale). Dit betekent dat het bureau nu zelfstandig projecten kan indienen bij diverse organisaties, en daardoor over een tijdje op eigen benen kan staan. Dit is een goede ontwikkeling. ZWO is dan één van de hopelijk vele “klanten” van de ONG, maar zal vanwege de jarenlange samenwerking wel een speciale relatie met het bureau blijven houden.