kleurrijk in Helmond

Informatiebulletin 48

INFORMATIEBULLETIN 48

december 2011

In deze aflevering:

  • 1. KORT VOORAF
  • 2. WILDE GANZEN
  • 3. PARRAINAGE –kinderen naar school
  • 4. EEN PROJECT UITGELICHT-de touwpompen
  • 5. WILDE GANZEN PI-DAG
  • 6. IMPACT METING
  • 7. MAGERE GRAANOOGSTEN
  • 8. SCHOLENCONTACT

Blijf ook op de hoogte via onze website: www.geldrop-burkinafaso.nl

1. KORT VOORAF

In onze publicaties zoals dit bulletin en onze internetsite, maar ook bij onze presentaties op diverse markten wordt steeds gewezen op onze band met Wilde Ganzen. Ditmaal vindt u een bijdrage van Wilde Ganzen zelf in dit bulletin.

Onze internetsite was om verschillende redenen een tijdje niet bijgewerkt. Intussen is een inhaalslag aan de gang en wordt met name veel aandacht gegeven aan de band tussen de diverse scholen hier met die in Burkina.

De erwtensoepactie van zaterdag 26 november was een groot succes. De opbrengst van zo’n € 3.800 is voor de Stichting VLOK, actief op Lombok.

Gered Gereedschap dreigde wederom haar gemeentelijke subsidie te verliezen maar overleefde gelukkig de bezuinigingsplannen.

In januari zullen weer enkele mensen naar Burkina gaan. Niet als officiële delegatie, maar vooral om een aantal lopende zaken te bekijken en te bespreken.

kleurrijk in Helmond

kleurrijk in Helmond

We waren weer present op enkele markten. Natuurlijk in september op de Andere Mèrt/ Regenboogfestival, waar allerlei organisaties op het gebied van milieu, duurzaamheid, ontwikkelingswerk etc. zich presenteren in een kleurrijke omgeving. Wij hopen dat de financiën het ook volgend jaar nog mogelijk maken dit festival te organiseren.

De Goede Doelendag in Helmond was voor ons een nieuwkomer. Binnenshuis in een schoolgebouw met een aantal kramen en veel activiteiten zoals een modeshow, kunstveiling, een djembésessie e.d. Niet zo heel veel publiek, maar “het heeft wel iets”. In principe volgend jaar weer.

2. WILDE GANZEN ontwikkelingsSAMENwerking

Al meer dan 10 jaar werkt Wilde Ganzen samen met ZWO Geldrop-Mierlo om projecten in ontwikkelingslanden te realiseren.

Stichting Wilde Ganzen

Stichting Wilde Ganzen

En met succes! Zo is er afgelopen jaar een totaalbedrag opgehaald voor het slaan van waterputten en het bouwen van latrines in Burkina Faso. Wilde Ganzen ontvangt giften, schenkingen en nalatenschappen van betrokken mensen zodat dit soort projecten met een premie ondersteund kunnen worden.

Wilde Ganzen is de expert op het gebied van concrete projecten in ontwikkelingslanden. Wij stellen mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Hiervoor werven we fondsen en leveren we kennis en begeleiding. Samen met betrokken Nederlanders doen wij dit al bijna 55 jaar. Zo zijn er inmiddels ruim 10.000 projecten succesvol afgerond.

Wilde Ganzen vindt dat er een grote kracht uitgaat van kleine projecten die een direct effect hebben op het leven van mensen in ontwikkelingslanden. Het eigenaarschap van projecten ligt op lokaal niveau in de ontwikkelingslanden zelf. Daarbij zijn de inspanningen van het Particulier Initiatief in Nederland, zoals het ZWO Geldrop-Mierlo, zeer waardevol.

Sinds kort heeft Wilde Ganzen ook een klankbordgroep opgezet waar de heer van der Maal van het ZWO nauw bij betrokken is. Deze klankbordgroep geeft feedback op de producten en diensten van Wilde Ganzen.

Ontwikkelingssamenwerking; dat is waar Wilde Ganzen voor staat. Samen werken aan een betere toekomst voor de mensen in ontwikkelingslanden, zoals Burkina Faso. We zijn blij met de goede samenwerking met ZWO en hopen dit nog lange tijd voort te zetten!

Voor meer informatie over projecten en werkwijze van Wilde Ganzen kunt u terecht op www.wildeganzen.nl

3. PARRAINAGE –steun voor schoolkinderen in Burkina Faso

Toen wij dit project dit voorjaar opstartten wisten wij nog niet helemaal waar we aan begonnen. Nu wel! Wij ontvingen aanmeldingen voor de ondersteuning van –tot nu toe- 54 kinderen in kwetsbare situaties.. De namen zijn intussen bijna allemaal gekoppeld aan de deelnemers en de bijdrage van € 40 per kind per schooljaar is door de meesten betaald. Van de ondersteunde kinderen gaan er 20 naar de basisschool van Kourpelé, 28 naar de middelbare school van Zimtanga en enkelen gaan naar andere scholen.

In de loop van het schooljaar zullen wij zien hoe we de informatievoorziening het beste kunnen organiseren. Mochten bijvoorbeeld kinderen onverhoopt afhaken dan willen we dat natuurlijk wel weten. Niet dat we er iets aan kunnen doen, maar we kunnen in overleg wel de bijdrage aan een ander kind ten goede doen komen.

Omdat deze vorm van ontwikkelingssamenwerking zo enthousiast ontvangen is willen we doorgaan. Er zijn nog legio kinderen die zonder financiële steun geen onderwijs kunnen volgen. In sommige gevallen is dat een kwestie van pure armoede, soms gaat het om (aids)wezen of gehandicapten. Het is leuk dat de deelname aan deze sponsoring zich ook verspreidt via familie en vrienden buiten onze gemeente naast de gevers die onze projecten al zo lang steunen. Nieuwe aanmeldingen zijn ook gedurende het schooljaar welkom, liefst per email aan mvanbrugge@onsbrabantnet.nl.

Voor nu hartelijk dank aan de deelnemers.

Marius van Brugge

4. EEN PROJECT UITGELICHT

Hoe is het toch met de touwpompen in Burkina Faso?

De laatste keer dat we in een bulletin iets vertelden over touwpompen is alweer een tijdje geleden. Het wordt dus wel weer eens tijd om u bij te praten.

Aftrap in november 2008:

Bij een eerste proefboring in november 2008 zijn we er in geslaagd om met heel veel moeite één werkende pomp te plaatsen in Ouagadougou. We kwamen er toen wel achter dat het heel verstandig zou zijn om bij de aftrap van het pilotproject in maart 2009 een echte ervaringsdeskundige mee te nemen. Dat werd Walter Mgina. 
Walter woont in Nederland maar heeft veel praktische ervaring opgedaan bij handmatig maken van boorgaten en het plaatsen van pompen, oa. in zijn geboorteland Tanzania. Bovendien hadden we voordat we naar Burkina afreisden eerst samen met Walter geoefend op het terrein van de Scouting aan de Jan Raassensweg in Geldrop.Pilotproject:

Mangobomen in Mokin

Mangobomen in Mokin

VIP toiletten in Yoyondogo

VIP toiletten in Yoyondogo

touwpomp in Yoyondogo

touwpomp in Yoyondogo


Het doel van dit pilotproject, in maart 2009, was om in Burkina mensen op te leiden door samen met hen een aantal gaten te boren en pompen te plaatsen. Daarna zouden ze zelfstandig verder moeten kunnen gaan. Eenmaal in Burkina bleek de kleigrond van de Dommelvallei toch andere koek dan de bodem in Burkina.
Toch is er in maart/april 2009 door Walter een boorploeg opgeleid en onder zijn leiding zijn twee pompen geplaatst. Eén met een boorgat van 9 meter diep en de tweede zelfs met 16 meter. Beide pompen werkten, maar jammer genoeg is het water van één van beide pompen niet drinkbaar, want vervuild met Pyrietdeeltjes. Op last van de overheid moest die pomp gesloten worden.
 Het pilotproject, dat de nodige ervaring moest opleveren voor vervolgprojecten, hield ook in dat zowel in Kokologho als in Zimtanga een Ecosan toilet geplaatst zou worden en een groentetuin aangelegd. De “opbrengst” van deze Ecosan toiletten is na een aantal maanden erg goed te gebruiken als bemesting. Samen met het water van de pompen zou dat het hele jaar door zelfgekweekte groenten moeten kunnen opleveren.
Echter, het gebruik van feces en urine stuit in veel Afrikaanse landen en zeker ook in Burkina op nogal wat weerstand. Daarom is er in het pilotproject ook veel ruimte was ingeruimd voor voorlichting en het rijp maken van de geesten.
Uiteindelijk zijn er vier pompen geplaatst en twee Ecosantoiletten en verder zijn er twee groentetuinen aangelegd. Dit pilotproject is mede gefinancierd door Impulsis. 
De plaatselijk bevolking is erg blij met de pompen en uiteindelijk ook met de Ecosantoiletten en natuurlijk met de groentetuinen.

Scholenproject:

Een volgend project was het plaatsen van pompen en toiletten en het planten van een aantal fruitbomen bij scholen in Zimtanga en in Kokologho.


Dit project is helemaal door de Burkinezen zelf uitgevoerd en uiteindelijk in augustus 2011 afgesloten. Er zijn in totaal drie pompen geplaatst in Kokologho en twee in Zimtanga, terwijl er oorspronkelijk acht gepland waren. Omdat de Burkinese overheid geen Ecosan toiletten toestaat bij scholen, zijn er in plaats daarvan zgn VIP toiletten geplaatst en bij iedere school zijn 10 mangobomen geplant.


Dat er maar vijf in plaats van acht scholen bediend zijn in dit project komt oa. omdat men bij twee scholen na een aantal dagen boren heeft moeten stoppen omdat men op rots stootte. Bovendien is er per boorgat meer tijd nodig geweest dan ingepland waardoor er meer aan loon voor de werkers moest worden betaald en onvermijdelijk was toen het budget op. Voor het scholenproject is financiële steun verkregen van Aqua4All. Bovendien hebben een viertal Geldropse scholen met het project “Wandelen voor water” geld opgehaald.

Tien dorpen project:


Het voorlopig laatste pompenproject gaat binnenkort van start. De bedoeling is om nu in tien dorpen in de buurt van Kokologho en Zimtanga vijf + vijf pompen/toiletten/tuinen te realiseren. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Wilde Ganzen, NCDO, ASN Bank en natuurlijk door veel giften van particulieren.. Dit is overigens de laatste keer dat wij subsidie krijgen van het NCDO. Deze organisatie bestaat nog wel maar mag, omdat ze gelieerd is aan de overheid, zich alleen nog maar bezig houden met voorlichting en bewustwording in Nederland (!) op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 
In januari gaan we met een paar mensen alle pompprojecten bezoeken. We hopen in een volgend bulletin meer te kunnen vertellen over dat bezoek.

Piet Bakker

5. WILDE GANZEN PI-DAG

Particulier Initiatieven (PI) heten we tegenwoordig. Alle groepen en personen, die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking(O.S.). Veel van deze PI’s vragen subsidie voor hun project bij Wilde Ganzen. Tot 1 januari 2011 ook bij de NCDO, maar de subsidie afdeling van de NCDO is opgeheven. Ook de andere subsidiegevers, zoals Icco en Cordaid, die hun geld vooral van de overheid kregen zijn minder geneigd om projecten van anderen te subsidiëren.

Arend Jan Boekestein( ex-VVD kamerlid) bracht de discussie op gang door een aantal prikkelende uitspraken. Na een aantal reizen door Derde Wereldlanden is hij tot de slotsom gekomen, dat hulp zeer verslavend kan werken. Noodhulp is tijdelijk nodig, maar moet omgebogen worden naar duurzame hulp, waarmee mensen in staat gesteld worden voor zichzelf te kunnen zorgen, ook als de omstandigheden niet mee zitten. Ook niet bedoelde effecten moeten worden meegewogen bij ontwikkelingssamenwerking, zoals corruptie, bevoordelen van de ene groep boven de andere, veel meer macht bij de bevolking in plaats van bij de overheden. Als voorbeeld gaf hij de ontwikkeling van het onderwijs in Uganda: 80% van de subsidie kwam niet aan bij de groepen, waarvoor deze was bedoeld. Na een campagne in de media over waar het geld zoal bleef werd weer gemeten, nu kwam 80% wel aan bij de betreffende groepen. Hij noemde dit een voorbeeld van mentaliteitsverandering in een ontwikkelingsland, waardoor subsidies beter benut worden.

Wat kan er beter: geld lenen in plaats van geven, bevorderen van verandering van mentaliteit, land en situatie afhankelijke evaluatie. O.S.is evolutie van ervaringen, uitproberen en ervan leren. Zie ook mijn deelname aan de conferentie over impact meting.

Simon v.d. Maal

6. IMPACT METING

Filantropie en wat bereik je er mee?

Een conferentie georganiseerd door het Erasmus Centre for Strategic Philantropy. Onderzoekers van dit centrum proberen de effecten, efficiency, etc van filantropie of filantropische instellingen door te lichten. Men probeert meetmethoden te ontwikkelen, waarmee filantropische instellingen zichzelf kunnen beoordelen, maar ook laten beoordelen door externe adviseurs.

Eén van de middelen is een gids voor impact metingen, die eind 2011 ter beschikking komt. Belangrijkste argument voor het maken van de gids is om te leren van je handelen en interventie. Het gaat om: impact van wat? Impact waarop? Hoe kun je meten? Hoe gebruik je de resultaten? In 3 workshops konden we kennismaken met de hulpmiddelen uit de gids en hoe je de uitkomsten moet interpreteren. Ook voor ZWO kan het zijn nut hebben om te proberen de impact te meten van onze projecten. Wel moet er dan een eenvoudige versie van de gids komen, want de gids, die eind dit jaar uitkomt is voor de grote organisaties, die een deel van hun subsidie inzetten om de impact van hun handelen te laten meten. Als je de effecten van je handelen wilt meten dan moet je eerst vaststellen wat de situatie is voordat het project wordt uitgevoerd en er moet een referentiegroep zijn, die niet zo een project heeft. Dat laatste zou voor de projecten van ZWO wel eens lastig kunnen zijn.

Voor mij was het een leerzame dag, omdat er handvatten aangereikt werden waarmee we het werk van ZWO misschien kunnen verbeteren en transparanter kunnen maken.

Simon v.d. Maal

7. SLECHTE VOORUITZICHTEN VOOR DE GRAANOOGSTEN IN BURKINA FASO

Uit Burkina ontvingen wij het bericht dat de graanoogsten 2011-2012 bijna 50% minder zullen opbrengen dan normaal. Dit resulteert landelijk gezien in een tekort van zo’n 700.000 ton!

De oorzaak is tweeledig, maar het draait allemaal om regen. Enerzijds hielden de regens het na twee maanden voor gezien. Normaal duren die drie maanden. Juist op het moment dat aren gevormd werden hield het op. Anderzijds was de regen die wel viel zo heftig dat veel bouwland ondergelopen is. De situatie ziet er ernstig uit en een hongersnood dreigt. Door het speculeren van handelaren die beschikken over voorraden zijn de prijzen van levensmiddelen tot recordhoogte opgelopen.

ZWO heeft geen fondsen voor noodhulp. Wel ondersteunen wij regelmatig projecten zoals bijvoorbeeld graanbanken die juist bedoeld zijn om minder gevoelig te worden voor situaties als deze. Weliswaar is dat allemaal kleinschalig, maar het zal zeker een positief effect hebben.

Daarnaast hopen wij dat de problemen de nodige aandacht krijgen van andere organisaties, die betere mogelijkheden hebben om noodhulp te verlenen.

8. SCHOLENCONTACT Zimtanga (De Korenbloem in Oirschot)

Op vrijdag 11 november gingen Simon en ik op weg naar de Korenbloem in Oirschot waar we uitgenodigd waren om in 2 groepen, onderbouw en bovenbouw, over onze reis naar Burkina van afgelopen januari te vertellen.

We hadden 2x drie kwartier om wat over de school in Zimtanga en over onze reis te vertellen, de film te draaien en vragen te laten stellen. En vragen dat kunnen ze! De leukste, maar ook zeer doordachte vragen komen aan bod. We laten een algemeen filmpje zien, speciaal voor de scholen over onze reis en we hebben ook een filmpje van iedere school apart. Dat is voor de leerlingen natuurlijk heel erg leuk. Je ziet hoe de toestand van de school is (en die is in Zimtanga niet al te best) je ziet de leerlingen en leerkrachten en we hebben gefilmd dat we de spullen die zij hadden gemaakt werden overhandigd.

De directeur vertelt dat van de € 500 die hij van de Korenbloem had gekregen, hij een stukje land heeft gekocht en daar de kinderen van àlle klassen leert hoe ze groenten moeten verbouwen en daarna ook hoe ze die groenten moeten verwerken. Bovendien kunnen de leerlingen daar tussen de middag een maaltijd van eten. Het dient dus meerdere doelen: leren verbouwen en leren ermee een maaltijd te bereiden en een maaltijdvoorziening. Ook kunnen ze zien dat de touwpompen gemaakt zijn, de toiletten en de fruitbomen.

De kinderen weten nog precies dat we anderhalf jaar geleden op school geweest waren met Bila en Salif en de demo-touwpomp. We zijn altijd van harte welkom op de Korenbloem en ik rijd daarvoor met plezier een stukje verder dan Geldrop!

Ook dank aan juffrouw Ilse die onze contactpersoon is en ons verklapte dat ze als ze toestemming krijgt van de directrice , heel graag een keertje mee wil naar Burkina, van ons mag ze ! We gaven haar de tekeningen van de kinderen van Zimtanga 6 pakjes van 6 klassen, en het fotoboek wat ik voor hen gemaakt heb. Ze krijgen zelf een heel nieuwe school in Oirschot dus ik ben benieuwd hoe het er straks gaat uit zien.

Lucy Hermsen