De ondersteunde kinderen van Kourpelé

Informatiebulletin 49

INFORMATIEBULLETIN 49

mei 2012

In deze aflevering:

  • Dreigende hongersnood
  • Parrainage
  • Reisverslag

Blijf ook op de hoogte via onze website: www.geldrop-burkinafaso.nl

COLLECTE voor dreigende honger in Burkina Faso.

Zondag 15 april is er na de zendingsdienst in het Kruispunt een deurcollecte gehouden voor de dreigende honger in Burkina Faso. De opbrengst was € 324,25. 
Van het geld wordt in Burkina graan gekocht nu de prijzen nog gematigd zijn. Later als de prijzen stijgen kan dan verkocht worden tegen de relatief lagere prijs. Aan de allerarmsten zal gratis graan verstrekt worden. U kunt nog altijd geven via bankrekening 66.30.13.291 onder vermelding van “honger Burkina”

Algemene informatie:

Het klimaat verandert in de Sahel. Ook in Burkina Faso duren droge periodes langer. Negen maanden per jaar is het er extreem droog. In de regentijd worden buien zeldzamer, en als ze komen dan steeds vaker als slagregens. In het regenseizoen spoelen de stortbuien dan veel vruchtbare grond en jonge gewassen weg. 
Dat heeft catastrofale gevolgen voor de oogst. Tachtig procent van de bevolking in Burkina Faso is voor haar levensonderhoud afhankelijk van de landbouw. In het noorden zelfs negentig procent.

Ook dit jaar bedreigt een groeiende voedselcrisis ongeveer 13 miljoen mensen in de Sahel. In de hele regio liggen de voedselprijzen 25 tot 50 procent boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Prijzen kunnen met nog eens 25 tot 30 procent stijgen in de periode juli tot augustus 2012 wanneer het tekort zijn hoogtepunt bereikt.

Onregelmatige regenval heeft in Niger, Tsjaad, Mauritanië, Mali en Burkina Faso tot een slechte oogst geleid. Tegelijkertijd heeft de bevolking heel weinig tijd gehad om zich te herstellen van de voedselcrisis van 2010. In de afgelopen 10 jaar zijn voedselcrises in de Sahel frequenter en ernstiger geworden. Ook in Burkina. De FAO stelt dat de landbouwproductie in de regio na 2010 met 25 procent is gedaald. De graanoogst is in de zes Sahellanden 1,4 miljoen ton lager uitgevallen. De volgende oogst wordt pas in oktober 2012 verwacht. De VN schat in dat 742 miljoen dollar nodig is om in de huidige behoeften te voorzien; een bedrag dat kan stijgen naarmate de crisis erger wordt.

Piet Bakker

PARRAINAGE (schoolgeld voor kinderen in Burkina)

De stand van zaken:

We zijn nu ruim een jaar geleden van start gegaan met het peilen van de belangstelling waarna rond het begin van het schooljaar 2011/2012 al een flink aantal kinderen aan sponsors kon worden gekoppeld.

De ondersteunde kinderen van Kourpelé

De ondersteunde kinderen van Kourpelé

Op dit moment worden niet minder dan 70 kinderen ondersteund. Daarvan 20 op de basisschool van Kourpelé, 29 kinderen op de middelbare school van Zimtanga, 19 kinderen op de basisschool Nong-Taaba in Ouagadougou en nog 2 kinderen op andere basisscholen. Hieronder ziet u foto’s van de ondersteunde kinderen van Kourpelé. Die van Zimtanga vindt u verderop in dit bulletin bij het reisverslag.

De school in Ouaga staat in de straat waar ook het bureau van FBS zit waardoor al eerder enig contact ontstaan was.

Nog even iets over de voorgeschiedenis.

Tijdens het bezoek in januari 2011 van de delegatie aan Burkina kwam het verzoek om met zo’n actie aan de slag te gaan. Goed onderwijs is dringend nodig voor de ontwikkeling van het land en dat begint uiteraard bij de kinderen. Een opleiding is geen garantie voor een latere baan maar zonder opleiding zijn ze vrijwel kansloos. Het sponsoren van individuele kinderen was voor ons iets volkomen nieuws, maar al snel bleek dat veel mensen het heel leuk vinden om, dikwijls naast de steun aan andere projecten, voor een betrekkelijk gering bedrag, aan zoiets mee te doen.

De ondersteunde kinderen van Kourpelé

De ondersteunde kinderen van Kourpelé

De exacte kosten van het onderwijs zijn per school niet helemaal gelijk, maar in overleg met Burkina zijn deze gesteld op € 40 per schooljaar. Sommige kinderen kunnen door deze ondersteuning voor het eerst naar school. Anderen volgden al onderwijs, maar dat vormde of voor de ouders of voor de school een ernstig financieel probleem. De kosten voor het voortgezet onderwijs liggen flink hoger, maar de bijdrage maakt alles ook hier een stuk gemakkelijker. De schooldirecties kennen de thuissituaties van de kinderen en geven aan voor wie ondersteuning nodig is.

Vanaf het begin zijn we uitgegaan voor een periode van 6 schooljaren. Dat is een normale schooltijd voor zowel het basisonderwijs als voor het voorgezet onderwijs.

De basisschool in Ouagadougou zoekt nog sponsoren voor een aantal kinderen uit verschillende klassen. Indien gewenst kan dus ook gekozen worden voor een kortere periode dan 6 jaar om een kind te steunen. De beschikbare informatie voor de deelnemers hier gaat in principe niet verder dan de naam, geslacht en school van het kind.

Heeft u belangstelling, graag een email naar mvanbrugge@onsbrabantnet.nl of maak uw bijdrage over op rekening 66.30.13.291 t.n.v. Commissie ZWO. Graag vermelden “parrainage” en uw adres/email zodat wij u de gegevens van het kind kunnen doorgeven.

Marius van Brugge

Tel. 040-2853419

Verslag van het bezoek aan Burkina Faso in januari 2012.

De delegatie bestond uit: Theo Foliant, Johan Giebels(schoonzoon van Simon), Henk Heijns, Simon v.d. Maal.

Doel van de delegatie was:

  • proberen met de perspomp,die we gekregen hebben en vorig jaar met de container hebben meegestuurd, een boorgat te maken en daarop een touwpomp te installeren om Salif, de technicus in Burkina te leren hoe met deze pomp om te gaan.
  • Met de partners van FBS te bespreken hoe wij de financiële rapportage graag willen hebben en dat we een jaarlijkse begroting willen op basis van de 8% kostenvergoeding.
TOUWPOMP

We zijn gestart met de reparatie van de demonstratiepomp in de tuin van het bureau. Na vernieuwen van een onderdeel leverde de pomp weer water. Echter na 3 emmers water houdt hij er even mee op, omdat de watertoevoer te gering is om continu water te geven. Dit wordt veroorzaakt door de geringe diepte van circa 8 m. Als demo pomp is hij prima geschikt en ook om de planten en struiken in de tuin water te geven. Daarna hebben we de perspomp gebruiksklaar kunnen maken en hebben we in de tuin van het bureau twee maal een gat geboord. Het resultaat was dat we in zand/klei/grind per minuut 1 meter diep konden boren. In het veld zal dat zeker minder zijn als de bodemgesteldheid moeilijker is en omdat er om de 1,5 meter een nieuw stuk boorpijp op geschroefd moet worden. De verwachting is dat er in 1 dag een boorgat van 20 meter gemaakt kan worden, inclusief alle voorbereidingen. Mits de ondergrond uitzand/klei/grind bestaat. Indien nodig wordt de volgende dag de rest geboord tot maximaal 40 meter. Want tot die diepte is de touwpomp geschikt om water naar boven te halen. Toen we zover waren kwam de mededeling dat in 2011 de overheid verordineerd heeft dat drinkwater niet uit de eerste waterdragende laag gehaald mag worden, maar uit de tweede. De eerste laag wordt veelal verontreinigd door pesticiden, kunstmest meegenomen door het regenwater en latrines in de buurt van het boorgat. Ook kan deze laag droog komen te staan als het te weinig geregend heeft. De tweede laag heeft veel schoner water en is dus veel beter geschikt als drinkwater. Helaas zijn onze boormethodes en touwpomp niet geschikt voor grotere diepten dan 40 meter. Om deze reden hebben we het 10 dorpenproject tijdelijk stilgelegd. Eerst moet er in Burkina uitgezocht worden wat de gevolgen zijn van de overheidsmaatregel. Hoe diep moet er geboord worden in Kokologho, wat zijn de kosten als een boorfirma dat doet? De eerste indicatie is 3200 euro per boorgat. Kan de touwpomp dan nog gebruikt worden? Henk Heijns en Johan Giebels hebben de pomp aangepast, zodat hij steviger is en indien nodig met een dubbele slinger uitgevoerd kan worden. Met een dubbele slinger kan dieper, tot maximaal 60 m, water opgepompt worden of bij een minder diepe put meer water via een bredere pijp.Jean Marie, een oudere broer van Arthur Karambiri, die tijdelijk het bureau versterkt, gaf aan dat veel water belangrijker is dan het gewicht dat omhoog gebracht mag worden, vooral door kinderen. Hij is er voorstander van om de maximale diameter stijgpijp te gebruiken, zodat er zoveel mogelijk water omhoog komt. Dan maar wat meer kracht zetten. Er moet dus eerst goed uitgezocht worden wat wel en niet mag van de Burkinese overheid.

We hebben een bezoek gebracht aan een touwpomp project van het Centre Ecologique Albert Schweizer. Zij hebben een touwpomp ontwikkeld, die geschikt is om grotere hoeveelheden water (tot 5 m3 per uur) naar boven te halen voor irrigatiedoeleinden en te transporteren naar de verderop gelegen tuinen. Hierdoor hoeft men niet met rubber zakken het water naar boven te halen, over te gieten in gieters en er enkele tientallen meters mee te lopen. De touwpomp staat op een gegraven put van 10 à 15 m diep. De kosten voor zo’n pomp zijn 220 euro. We hebben een bezoek gebracht aan een tuinencomplex waar 9 pompen zijn geplaatst op een oppervlakte van 3 ha, waar 93 mensen werken. Helaas gebruikten de tuinbouwers de pomp (nog) niet. Op onze vraag waarom niet kregen we te horen dat de mensen er niet om gevraagd hadden. Ze zien het voordeel er (nog) niet van in. Zij graven op hun eigen tuintje een put voor de bevloeiing. Simpel en doeltreffend. Jean Marie Karambiri was erg teleurgesteld, want hij had het idee dat deze pomp dé oplossing zou zijn.

We hebben de touwpompen voor de 3 scholen in de buurt van Kokologho bezocht. Bij de eerste school werden we enthousiast ontvangen door de directeur en een klas schoolkinderen. Hij liet ons de pomp, toiletten en mangobomen zien. De pomp met een diepte van 17 m levert drinkwater voor de schoolkinderen en de bomen. De kinderen zorgen ervoor dat de bomen iedere dag water krijgen. De toiletten zagen er redelijk uit. De twee andere scholen hebben ervoor gekozen om een put te laten graven en daarop de touwpomp te laten plaatsen. Bij de tweede school kwam er nog wel water uit, maar binnenkort zal de put droog komen te staan, omdat de put maar 11 m diep is. Men is van plan om de put dieper te maken in het droge seizoen. Het deksel is uit één stuk en had beter uit twee delen gemaakt kunnen zijn. De pomp werkte soepel. De afvoer kan beter, er ontbreekt een pvc-pijp naar een bezinkput. De boompjes zagen er iets minder verzorgd uit. Omdat er geen les werd gegeven, waren er geen kinderen, maar wel de directeur, die vertelde tevreden te zijn met de pomp, boompjes en latrines. De latrines werden echter gereserveerd voor de leraren, omdat er al toiletten waren voor de leerlingen. De pomp bij de derde school staat droog, slechts 11 m diep. Salif heeft het wiel los gezet, zodat de pomp niet gebruikt kan worden. Prima! De pomp staat op minder dan 100m van een andere handpomp. Deze mogen de leerlingen echter niet gebruiken, omdat de moeders hem de hele dag nodig hebben. Deze ene pomp is te weinig voor een dorp met 1500 inwoners. In principe is het een dorpsprobleem, maar een extra pomp bij de school is voor de leerlingen wel een uitkomst. De bomen kregen geen water. De latrines van de derde school waren nog slechter dan bij de tweede. Een deur sloot niet, cement bij een andere deur viel er al bijna uit. Wij hebben ons afgevraagd waarom men de latrines heeft laten bouwen. Antwoord: omdat dat in het projectplan staat. We hebben uitgelegd dat we van onze partner verwachten dat zij ons meldt wanneer er zaken niet nodig zijn of anders kunnen/moeten. In plaats van de latrines had men misschien nog een pomp kunnen plaatsen. Overigens vonden we de constructie van de latrines erbarmelijk slecht. FBS zal overleggen met de aannemer over verbetering!

Van de 2 pompen bij scholen in de buurt van Zimtanga staat er één in Kargo op een prima plaats in de tuin bij de school, maar de pomp geeft helaas op dit moment geen water, omdat er vorig jaar heel weinig regen is gevallen. Bij de installatie gaf hij wel water. De pomp in Bayend Foulgu staat ook in de schooltuin, maar ook deze pomp staat nu helaas droog. We willen nagaan of de pompen gerepareerd kunnen worden, maar dan moeten we eerst nagaan of we daar geld voor kunnen vinden. Salif zal gevraagd worden om de technische problemen in kaart te brengen, inclusief de kosten. Er is een checklist gemaakt en Salif zal die gaan gebruiken. We willen per 3 maanden een rapportage van de situatie van de pompen volgens de checklist. Deze rapportage is bedoeld voor analyse door Salif en eventuele aanpassing of preventieve reparatie. Ook de pomp in Kayon, gemonteerd op een bestaande put van 36 m diep is kapot. De stijgbuis is afgebroken. Henk, Johan en Salif hebben een reparatiemethode bedacht, waarbij de trekkracht wordt opgeheven en de pijp niet meer kan gaan slingeren. Want het slingeren van de buis zien ze als oorzaak van het afbreken. De pomp in Zimtanga levert wel water, maar staat tussen de tuinen en op een afstand van minder dan 100 m van een andere pomp. De pomp wordt wel gebruikt, gezien de natte grond in de omgeving.

We zijn tijdens ons bezoek tot de conclusie gekomen dat we Salif te weinig hebben opgeleid. Hij had na 1 jaar een herhaling moeten hebben. Tot zover het verslag over de touwpompen.

SAMENWERKING FBS-ZWO

We hebben diverse gesprekken gehad met Jean Marie Karambiri en Noelie Zoungrana over het bureau, de samenwerking tussen ZWO en FBS, wie heeft welke verantwoordelijkheden, de financiën, etc. Theo Foliant heeft Noelie Zoungrana en Jean Marie Karambiri uitgelegd wat hij per project wil hebben aan financiële gegevens. Zij snappen wat hij wil en zullen voortaan de gevraagde gegevens doorsturen naar Nederland. Theo Foliant en Simon vd Maal hebben ook gesproken over de bureaukosten. Piet Bakker heeft in mei 2011 aangekondigd dat er met ingang van 01-01-2012 geen aparte bureaukosten meer betaald zullen worden. Alle kosten moeten betaald worden uit een opslag van 8% op de projectkosten. Men heeft dit begrepen en zullen proberen er mee rond te komen. Verder zullen ze proberen een begroting te maken met daarin de kosten van reparatie en vervanging van bureau apparatuur en de verdere bureaukosten. Als er zonneklaar uit blijkt dat men met 8% opslag op de projecten niet uitkomt zullen we in Geldrop nagaan wat we er aan kunnen doen. Maar ook FBS moet nagaan welke kosten verlaagd kunnen worden. Wij hechten veel belang aan de wederzijdse gelijkheid en verantwoordelijkheid. Theo Foliant en Simon vd Maal krijgen de sterke indruk dat FBS vindt dat zij de ”opdrachten” en projecten van ZWO moet uitvoeren, zonder commentaar te leveren. Wij stellen daar tegenover dat FBS de situatie in het land/ ter plaatse kent en ZWO niet, daarom is het van groot belang dat zij de situatie ter plaatse inbrengen in de projecten. Ook verwachten we van FBS dat zij elk projectvoorstel voorzien van hun advies.

OVERIG

Naast het werk voor het touwpomp project hebben we nog een aantal bezoeken afgelegd. We hebben 200 euro van de kerkleden in Ottendorf naar zuster Agnes gebracht. Ze is zelf ook gehandicapt en stuurt een groep van gehandicapten aan. De groep maakt textiel en andere producten om te verkopen, waarmee ze (deels) in eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Het geheel ziet er verzorgd en goed georganiseerd uit. Zuster Agnes was heel dankbaar voor de gift.

Bij de gehandicapten van de organisatie ARAPHA werden we heel hartelijk ontvangen. We hebben de donaties van zuster Augusta uit Geldrop en Marjon Worst overhandigd. Ze waren er heel blij mee. Ze kunnen daar materialen van betalen of de huur voor enkele maanden. De gehandicapten krijgen in het atelier 1 maaltijd per dag. De maaltijd wordt door een van de vrouwen bij toerbeurt klaar gemaakt. Ook enkele gehandicapten uit de buurt komen er eten, hoewel ze niet tot de groep horen. Geen probleem. Zij hebben gereedschap gekregen van Gered Gereedschap, zoals naaimachines, lasapparatuur, etc. Ze hebben behoefte aan een decoupeerzaag en een figuurzaag voor het uitzagen van dierfiguurtjes. Zij zitten sinds 2010 in een gehuurd pand. Hoewel dat meer kost dan het gebouw van het ministerie zijn ze zeer tevreden over de onafhankelijkheid. Men kan met enige moeite het hoofd boven water houden. Opdrachtgevers zijn oa. UNICEF en Plan International. Issa Palenfu, zelf ook gehandicapt, zorgt voor de opdrachten, die hij zoekt via zijn contacten bij het ministerie van Sociale Zaken, waaraan hij verbonden is als leraar wiskunde. Ze willen graag een afdak voor de lasserij. We hebben met Issa besproken of het mogelijk is om de gehandicapten een kleine bijdrage te laten betalen voor reparaties van de driewielers. Deze zijn nu gratis, materiaal moet men zelf kopen. Met deze bijdragen kan men dan de materiaalkosten betalen voor de allerarmsten. De gevraagde krukken komen er aan, maar wij denken dat zelf maken nog beter is.

ASECD is een organisatie, die wezen en straatkinderen helpt. We hebben ook enkele kinderen en hun ouders bezocht, die gesponsord worden door mensen uit Geldrop. Van het geld dat gestort wordt kunnen ongeveer 9 à 10 kinderen worden geholpen, omdat de basisschool goedkoper is dan de middelbare school. ASECD heeft meer dan 600 kinderen, die financieel ondersteund worden. We hebben ook de opleiding tot lasser en bromfietsreparateur bezocht. Deze driejarige opleidingen zijn bedoeld voor straatjongeren vanaf 14 of 15 jaar. Eén leraar op 10 jongens. Na afloop van de opleiding, met diploma, kan men voor zichzelf beginnen of bij een baas. Men krijgt dan een set gereedschap mee, als dat er is. Vooral de leraar van de brommerreparatie opleiding was erg enthousiast en gaf na de praktijk overdag nog een theorie opleiding. Zijn magazijn zag er keurig geordend uit. Hij wil zich verbeteren en daarom heb ik hem de PUM aanbevolen. Hij heeft behoefte aan speciaal gereedschap: poelietrekkers, multimeters, etc. Zij zullen een lijst indienen bij GG via FBS. De directeur van ASECD, de heer Clement Ouedraogo, is deze organisatie begonnen, omdat hij zelf op jonge leeftijd ervaren heeft wat het is om arm en of wees te zijn. Zo iemand is ook Robert, die de groep Sininangissy heeft opgericht met als doel om de oudere straatjeugd een vak te leren. Robert heeft 3 jaar in Nederland gewoond en spreekt een beetje Nederlands. Hij wordt gesteund door vrienden in Nederland en Burkina. Hij heeft gereedschap gekregen van GG. Hij hoopt medio 2012 te kunnen beginnen. Op het terrein zijn loodsen voor de vakopleiding, een slaapzaal voor 20 jongens, een eetzaal en een bureau gebouwd . Er wordt ook een podium gebouwd voor muziek en theateruitvoeringen. Ook was men bezig een waterput te graven, maar na 15 m nog geen water. We nemen onze pet af voor zulke mensen, die zulke initiatieven nemen op particuliere basis.

Het naai- en verfatelier van mevr. Yonli draait redelijk, hoewel volgens Theo, die de verkopen te zien kreeg, er sinds oktober 2011 niets meer in het schrift genoteerd is, qua verkopen. Als er technische problemen zijn met de naaimachines dan is er wel een reparateur, maar reserveonderdelen zijn niet of heel moeilijk te krijgen. We hebben een nieuw terrein bezocht, waar men een nieuw en groter atelier wil bouwen, waardoor er meer vrouwen en meisjes, maximaal 10, opgeleid kunnen worden. Er staat al een gebouwtje dat dienst kan doen als bureau en er staan 2 wc’s. Na 3 jaar opleiding in naaien, verven en borduren (machinaal en met de hand) krijgt men een diploma, waarmee men voor zichzelf kan beginnen of bij een baas. We krijgen dus een aanvraag voor ondersteuning mee. Onze bestelling van in totaal 10 tafelkleden was erg welkom.

Bij Zimtanga hebben we de school van Kourpelé bezocht. Op deze school worden 20 leerlingen gesponsord door mensen uit Geldrop. We hebben per groepje van 10 een foto gemaakt voor de sponsoren. Ook de middelbare school van Zimtanga hebben we bezocht. Daar worden 29 leerlingen financieel geholpen. In het eerste jaar zitten nu 124 leerlingen en in de tweede klas zitten nog 87 leerlingen. Vorig jaar waren er 119 leerlingen, daarvan zijn er een aantal blijven zitten en er zijn ook enkele gestopt om diverse reden volgens de directeur.

kinderen van de middelbare school Van Zimtanga (1)

kinderen van de middelbare school Van Zimtanga (1)

kinderen van de middelbare school Van Zimtanga (2)

kinderen van de middelbare school Van Zimtanga (2)

kinderen van de middelbare school Van Zimtanga (3)

kinderen van de middelbare school Van Zimtanga (3)

We hebben een gesprek gehad met Lenie Hoegen Dijkhof. Ze heeft 18 jaar bij het Lilianefonds gewerkt en wilde op haar 50-ste wel eens direct in het veld werken, voor en met gehandicapten. Ze werkt nu in Ouaga voor een Belgische organisatie als coördinatrice voor het werk met gehandicapten. Ze heeft meerdere stichtingen die werkzaam zijn voor gehandicapten oa. Lightfortheworld, preventie en revalidatie voor mensen met een oogziekte. Ze is geïnteresseerd in samenwerking en zal nadenken wat ze wil en wat ze te bieden heeft. Ook wij zullen nadenken wat we willen en wat we te bieden hebben.

Simon v.d. Maal